Onze partners

Werking CLB filmpje

 

 

 

 

CLB-werking via 4 teams:

A. Aan iedere school is één onthaalmedewerker verbonden die elke nieuwe vraag beluistert. De verschillende onthaalmedewerkers vormen samen het onthaalteam van het CLB.
Voor onze school is de onthaalmedewerker Hanne Van der Mispel, hanne.vandermispel@vclbdeinze.be, gsm 0488 96 54 50

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks met haar contact opnemen via bovenstaande gegevens. Ines Vanderlinden is de CLB-arts waarbij u terecht kan voor medische vragen.

Afhankelijk van de vraag
- neemt de onthaalmedewerker dit verder op
- geeft de onthaalmedewerker de vraag door naar een medewerker van het traject team van het CLB
- verwijst de onthaalmedewerker door naar externe hulpverleners.


B. In het trajectteam zitten medewerkers vanuit verschillende disciplines : artsen, maatschappelijk werkers, psychologen/pedagogen en verpleegkundigen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het opnemen van alle vragen die door het onthaalteam worden doorgegeven. Zij zijn niet gebonden aan vaste scholen.
De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 werkdomeinen:
• gedrag en opvoeding
• gezondheid
• leren en studeren
• studie- en schoolkeuze


C. In het medisch team verzorgen artsen en verpleegkundigen samen de medische onderzoeken en nemen ze vragen op rond besmettelijke ziekten.
Voor onze school is de verpleegkundige Conny De Paepe (0491 90 13 10 of conny.depaepe@vclbdeinze.be).

Deelname aan de medische onderzoeken is verplicht. De ouders of de leerling kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van het medisch onderzoek door een bepaalde arts. Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden (formulieren zijn te verkrijgen in het CLB). In geval van verzet dient het medisch onderzoek uitgevoerd te worden door een andere, bevoegde arts. De resultaten van dit onderzoek worden aan het CLB bezorgd. Eventuele kosten voor een medisch onderzoek dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, moet je zelf betalen.

Als de school wenst dat het CLB een leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met de leerling en/of de ouders. Indien dit om een of andere reden niet is gebeurd, beperkt de CLB-medewerker zich tot een 1ste gesprek. Na dit gesprek beslist de leerling (indien 12 jaar of ouder) of de ouders (indien jonger dan 12 jaar) of er nog verdere gesprekken volgen.

 

Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming van de leerling of van de ouders niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen. Als er niet wordt ingegaan op de initiatieven van het CLB, moet het CLB dit melden aan het departement onderwijs.
School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de medische onderzoeken (+ vaccinaties) en de preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten. Het CLB houdt wel rekening met de schoolorganisatie.


D. Het horizonteam van het CLB is verantwoordelijk voor de infoavonden en de klassikale infomomenten over de studiekeuzes die moeten gemaakt worden gedurende de schoolloopbaan.

Bij de start in een nieuwe school, worden leerlingen en ouders geïnformeerd over de werking van het CLB. Ook de school informeert ouders, leerlingen en eigen personeel over het CLB waarmee ze samenwerkt.

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school.

Het CLB kan in de school besprekingen en overleg over leerlingen, leerlingenbegeleiding, zorgverbreding en andere acties of projecten bijwonen.

Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen. Behalve aan het schoolpersoneel, mogen het CLB en de CLB-medewerkers geen gegevens uit het dossier aan derden bezorgen. Dit kan enkel op verzoek of mits schriftelijke toestemming van de leerling en/of de ouders. Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het CLB heeft de plicht om het pedagogisch project van de school te respecteren. Het CLB respecteert altijd de rechten van het kind.

 

 Wie?

De ouderraad bestaat momenteel uit een 9-tal ouders met kinderen uit (bijna) alle klassen van de kleuters en lagere school. We vergaderen maandelijks, afwisselend bij iemand thuis en op school samen met de directeur en één of meerdere afgevaardigden van de leerkrachten.

 

 

Wat?

  • fungeren als spreekbuis tussen de ouders en directie en schoolraad. De ouderraad heeft binnen het schoolgebeuren een adviserende functie ten opzichte van de schoolraad, opmerkingen of ideeën, die jij aanbrengt, kunnen we via onze vertegenwoordiger in de schoolraad laten bespreken.

  • het stimuleren van het contact tussen leerkrachten en directie enerzijds en de ouders anderzijds, evenals het bevorderen van de relatie tussen de ouders onderling. Dit proberen wij te realiseren door onder andere het organiseren van verschillende activiteiten.

  • een hulp zijn voor de leerkrachten, directie en de schoolraad bij het nemen van allerhande beslissingen in verband met de werking, organisatie en uitbouw van de school. Dit kunnen wij realiseren door het samenbrengen en gebruiken van de kennis van de leden van de ouderraad die professioneel werkzaam zijn in de meest uiteenlopende sectoren.

  • de ouders ook informeren over thema's die aanleunen bij de opvoeding van hun kind. Zo zijn er de voorbije jaren informatiebijeenkomsten georganiseerd over “rouwen bij kinderen” en "Voorkomen of bestrijden van pestgedrag bij kinderen", en meer recent rond "EHBO bij kinderen", dit in samenwerking met de ouderraden van Merendree en Nevele.

  • school actief ondersteunen waar nodig

  • we dragen ook financieel ons steentje bij. Dit doen we onder andere door de organisatie van verschillende activiteiten doorheen het jaar (zoals onze ontbijtactie, kinderdisco, …)

 

De opbrengst van deze activiteiten gaan naar de school. Samen met de directie en leerkrachten wordt er besproken waarvoor dit geld gebruikt wordt. Vorig jaar werd er onder andere nieuw speelgoed aangekocht en hebben alle klassen een toneelstuk gezien. 

 

Deze activiteiten en evenementen vragen veel energie en inzet. Hoe groter de groep van helpende handen, hoe breder het draagvlak en hoe meer er voor de school kan gedaan worden. Dit alles heeft maar één doel namelijk: de school en schoolomgeving zo positief mogelijk proberen te beïnvloeden want: hoe beter de school, des te leuker het wordt voor onze kinderen!

 

Waar en wanneer?

Onze activiteiten en contactgegevens kun je vinden op de website van de school en op onze facebook pagina.

 

Mocht je vragen hebben of suggesties, graag mailen naar:

ouderraad.paulus@op-weg.netLedenlijst ouderraad

  Kevin Martens 

Lilou (L1)

martens.kevin@hotmail.com

 

Sophie Steyaert

Jules ( L4)

August (L2)

sophiesteyaert@gmail.com

 

Delphine Martens 

Théo Viane (K2)

martens.d@hotmail.com

Lies Meeuws

Arya (L2)

lies.meeuws@telenet.be

 

An Verdeyen 

Asa (L5)

anverdeyen@gmail.com

 

Marianne Van Hoe

August (L2)

Renée (L4)

mariannevh@yahoo.com

 

 

Marjolein Willekens

Saartje (L5)

marjolein.willekens@telenet.be

Tom Leytens

Théo (L1)

Kato (K3)

tomleytens@hotmail.com

 

Bram Temmerman

Jula (L5)

Marcel (L3)

Miel (L3)

bram.temmerman@telenet.be

 

 

De schoolraad is een formeel participatieorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema's met de directie en het schoolbestuur. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad.
 

Wie zit er in de schoolraad?

De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal (minimum twee) vertegenwoordigers van drie geledingen: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

Met de lokale gemeenschap wordt bedoeld de socio-economische of socio-culturele omgeving van de school: leden van socio-economische of -culturele verenigingen, mensen met een verdienste op het vlak van bijv. onderwijs, wetenschap, economie of cultuur en met een betrokkenheid bij de school. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden bij consensus aangeduid door de andere geledingen in de schoolraad.

Om er voor te zorgen dat de schoolraad maximaal geïnformeerd wordt over geplande beslissingen en achterliggende beweegredenen, woont het schoolbestuur als volwaardig lid de vergaderingen van de schoolraad bij en treedt het in overleg over alle geplande beslissingen die voor overleg aan de schoolraad worden voorgelegd. Het schoolbestuur kan er voor kiezen om zich te laten afvaardigen op de schoolraad of de directeur daartoe te mandateren. Ook kan het schoolbestuur samen met de directeur aanwezig zijn op de schoolraad.

Alleen als de schoolraad wil vergaderen om een advies op eigen initiatief op te stellen, kan de schoolraad aangeven dat zij dit liever doet zonder de aanwezigheid van het schoolbestuur, een afgevaardigde van het schoolbestuur of de directeur.

 
Wat doet de schoolraad?

Advies
De schoolraad kan aan het schoolbestuur op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden waarover de schoolraad overlegbevoegdheid heeft (zie verder). Het schoolbestuur geeft na ontvangst van dit advies binnen 30 kalenderdagen een gemotiveerd antwoord aan de schoolraad.

Overleg
Het schoolbestuur informeert de schoolraad tijdig over de geplande beslissingen die voor overleg aan de schoolraad zullen worden voorgelegd. Op basis van deze informatie bepaalt de schoolraad bij het begin van het schooljaar zijn overlegagenda. Als daar in de loop van het schooljaar een beslissing aan wordt toegevoegd, komt die ook in aanmerking voor overleg. Een schoolraad kan ook afzien van zijn recht op overleg.

De overlegbevoegdheid is van toepassing op materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school.

Het schoolbestuur (of zijn gemandateerde) legt daarom elk onderwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als het betrekking heeft op:

- de bepaling van het profiel van de directeur: wat verwacht de schoolraad dat een directeur moet kunnen, kennen en zijn?
- de samenwerking met andere schoolbesturen en externe instanties: bijv. samenwerking rond verkeersveiligheid, milieu…
- het nascholingsbeleid: waarover en wanneer volgen de leraren nascholing?
- het beleid met betrekking tot experimenten en projecten: bijv. zaken uit de hervorming van het SO al toepassen, een project rond kinderrechten…
- het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan in het basisonderwijs en het beleidsplan/-contract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
- infrastructuurwerken waarvan de kosten op 75.000 euro of meer worden geraamd (goedkopere ramingen of werken met een dringend karakter als gevolg van niet - te voorziene gebeurtenissen moeten niet verplicht worden overlegd met de schoolraad);
- de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten: wanneer vallen de pauzes, minder leerlingen per klas, uren besteed aan zorg…
- het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen: bijv. drankautomaten, schoolmaaltijden, anti-pestacties, verkeersacties…
het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, inclusief de bespreking van de resultaten van de doorlichting;

Informatie en communicatie
Om hun participatierechten volop te kunnen uitoefenen, moeten de leden van de schoolraad over voldoende informatie beschikken. Daarom hebben zij een algemeen informatierecht ten aanzien van het schoolbestuur en de directeur. Het informatierecht van de schoolraad betreft die aangelegenheden waarover de raad zijn advies- en overlegrechten uitoefent (zie hierboven).

De schoolraad heeft zelf ook een communicatie- en informatieplicht over zijn werking. De schoolraad moet personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over zijn activiteiten, zijn standpunten en de manier waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent.

 

De schoolraad bepaalt zelf zijn werking in een huishoudelijk reglement. De minimale inhoud van dat reglement is decretaal vastgelegd.

In het begin van het schooljaar worden er per klas verkiezingen gehouden om 2 afgevaardigden te selecteren voor de leerlingenraad.

 

Maandelijks komen we met alle afgevaardigden samen om te vergaderen. Tijdens de vergadering bespreken we allerlei voorstellen die de kinderen hebben. De voorstellen betreffen de optimalisatie van de speeltijden (zoals meer speelgoed op de speelplaats, muziek op de speelplaats, …). 

Samen bekijken we wat mogelijk is. Ook de organisatie van evenementen of activiteiten komen aan bod. Eenmaal we besloten hebben welke activiteit haalbaar is, gaan we over tot de voorbereiding ervan. Zo hebben we het voorbije jaar een namiddag vol leuke waterspelletjes georganiseerd. De leerlingenraad vond toen allerlei spelletjes uit en heeft ook alles klaargezet en opgeruimd op de dag zelf. Naar aanleiding van het Europees kampioenschap voetbal werd er ook een heus voetbaltornooi op poten gezet voor de hele school. Wat een feest! 

 

Een mooi staaltje van ‘samen school maken’!