Onze visie

Visietekst Sint-Paulusschool Hansbeke

 

ZORGZAME SCHOOL

 

WELBEVINDEN 

 

 • vertrouwen
  Het is belangrijk dat kinderen zich goed voelen op school. Dit bieden we door hen in een vertrouwde omgeving te laten ontwikkelen, te laten groeien. De juf, meester, begeleider probeert een vertrouwenspersoon te zijn voor ieder kind. We zijn er in moeilijke momenten en ook bij vreugde en geluk. 
  We geven kinderen ook (zelf)vertrouwen door in hen te geloven. 

 

 • goesting
  Het is ons doel om de kinderen te boeien zodat ze met goesting naar school komen. Dat doen we door verschillende activiteiten denk aan: projectwerk, leeruitstappen, meerdaagse activiteiten, bib op school,... 
  Door een krachtige leeromgeving dagen we de kinderen uit en prikkelen we hun nieuwsgierigheid.

 

 • veiligheid bieden  
  Onze school is een tweede thuis voor onze kinderen. De juf en meester steunen ons bij moeilijk momenten. 
  Enkel als je in een open en zorgeloze sfeer kan werken, kan je verder ontwikkelen.
  Wij staan garant voor een veilige leeromgeving.

 

 

OPENHEID 

 

 • laagdrempelig
  Onze deur staat voor iedereen open. Je bent van harte welkom. Heb je vragen of zorgen, kom gerust langs.
 • ouderbetrokkenheid
  Als school zijn we partner in de opvoeding van jouw kind. Dit partnerschap nemen we dan ook ernstig. Het is belangrijk dat je als ouder de ontwikkeling van jouw kind mee opvolgt en ondersteunt. Ouders kunnen helpen als leesouder, knutselouder, begeleider op uitstap, ervaringsdeskundige die iets komt vertellen in de klas …
  Ouderraad en schoolraad zijn overlegplatformen tussen ouders en school.
  Samen kunnen we meer bereiken.

 

 

 OPVOEDEN

 

 • basis
  Onderwijs is niet enkel kennis en vaardigheden meegeven. We willen samen met jou instaan voor de totale vorming van je kind.
 • altijd een kans 
  Kansen geven is ons handelsmerk.  We zien hen graag én geloven in hen. We willen dat ze gelukkig in het leven staan. 
 • respect
  Wederzijds, onvoorwaardelijk respect is de basis van onze inzet.
  Dit is ruimer dan zomaar respect opbrengen. Het gaat om geloven in elkaar en waardering voor elkaar.
  We gaan zo met onze kinderen om, dat ze geloven dat ze op hun beurt ook iets voor anderen kunnen betekenen.

 

 

INNOVEREND

 

 • soepele overgangen tussen niveaus
  We versoepelen de overstap van kleuter naar lager en lager naar secundair onderwijs door samen activiteiten te organiseren: kinderen van eerste leerjaar en kleuters spelen samen, de leerlingen van het zesde leerjaar maken kennis met het secundair onderwijs, een leerkracht secundair komt al eens een lesje geven...

 

 • aandacht voor beweging
  Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van lichaam en geest. We geven kinderen ruim de kans tot ontdekken, exploreren, bewegen ...
  In de kleuterklassen staat bewegen centraal. We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van de schrijfmotoriek en lichaamsbeheersing.
 • moderne infrastructuur
  De lokalen  zijn moderne leef- en leerruimtes waar kinderen volop kansen krijgen om te ontwikkelen. Hierbij hebben we blijvend aandacht voor comfort en hygiëne.

 

 • it-minded
  We bereiden kinderen om hun weg te vinden in de digitale wereld. De school beschikt over een computerklas waar meer dan 20 kinderen tegelijk aan de slag kunnen.
  Kinderen die de school verlaten, zullen over een degelijke digitale vaardigheid beschikken. Touchscreens, laptops en tablets zijn een belangrijk leermiddel. In de lagere afdeling maken we gebruik van onze digitale borden.

 

 • klasoverschrijdend
  We gaan vaak klasoverschrijdend te werk. Kinderen van verschillende klassen werken vaak samen tijdens een activiteit.
  Dit kan gebeuren tijdens de leeractiviteiten (bv. samen lezen, voorlezen voor kleuters, relaxatiemomenten met andere klassen, meetoefeningen uitvoeren), maar evengoed tijdens middagactiviteiten (voetbalwedstrijden, wieltjesdag) …

 

 

KANSEN GEVEN TOT GROEIEN 

 

 • speels
  Leren mag plezant zijn.  Het leren evolueert van het speelse doen naar het abstracter werken. We streven ernaar dat kleuters zoveel mogelijk aanwezig zijn. 

 • succeservaringen stimuleren
  We stellen realistische doelen die haalbaar zijn voor ieder kind. Pas dan kan een kind succes ervaren en uitgedaagd worden om verder te leren. Na het bereiken van een doel, zullen we de volgende stap zetten.
 • geloven in talenten
  Ieder kind heeft talenten. Het ene kind is goed in rekenen, het andere kan beter lezen, nog een ander kind is muzisch sterk of is sociaal sterk.
  We gaan op zoek naar activiteiten waarin kinderen hun talenten kunnen ontplooien en de totale ontwikkeling van het kind aan bod komt. De musical, de boekenboot, de bibclub, de leerlingenraad, de proclamatie zijn daar alvast een voorbeeld van. Verder hebben we jaarlijks een project waar er klasoverschrijdend en ervaringsgericht gewerkt wordt.
 • op maat
  Onderwijs op maat van ieder kind zorgt dat we ieder kind voldoende uitdagen en hen ontwikkelingskansen bieden. Onze zorgwerking is een belangrijke pijler binnen onze school.
  Kinderen die het moeilijk hebben, krijgen extra ondersteuning zodat ze toch de basis onder de knie krijgen.
  Kinderen met een voorsprong bieden we verrijkend en verbredend materiaal aan. 

 

 

ZINGEVING 

 

 • BVL
  Petrus Jozef Triest, een Gentse priester, stichtte in 1807 de Broeders van Liefde. Van bij hun stichting namen de Broeders van Liefde hun taak op in de maatschappij: onderwijs en zorg verlenen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Steeds opnieuw kozen ze de kant van mensen die elders geen antwoord op hun hulpvraag vonden.
  Ook vandaag nog blijft dit een belangrijke drijfveer.
 • samen vieren
  Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk om meermaals per jaar samen te vieren met de volledige school. Naar school gaan is niet alleen samen leren en samen spelen, maar het ook samen stil maken. Dit doen we in het begin en op het einde van het schooljaar.  Ook kerkelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen beleven we graag met de dorpsgemeenschap.
  Andere feestmomenten brengen we eveneens onder de aandacht: verjaardag, geboorte van broer of zus …
 • aandacht voor anderen
  Jaarlijks besteden we ruim aandacht aan de Zuidactie, een project van de Broeders van Liefde, waarbij we mensen in het Zuiden ondersteunen. Enerzijds zorgen we hierbij voor bewustwording bij de kinderen. Dat doen we door hen te tonen hoe kinderen aan de andere kant van de wereld leven. Anderzijds dragen we ook ons steentje bij door diverse activiteiten te organiseren.

 

 

VERBONDENHEID

 

 

 • dorpsgemeenschap
  Onze school neemt een centrale plaats in binnen ons dorp. Door een intense samenwerking zijn we een verbindende schakel tussen kinderen, ouders en parochianen.
  Ouders en vrijwilligers komen graag langs bij ons op school en steken een handje toe bij schoolactiviteiten, ze zijn lees- of zwemouder …

 

 • natuur
  We leven in een groene omgeving. We laten kinderen hiervan genieten en leren hen zorg te dragen voor de natuur: buitenlesdag, klimaatgezonde speelplaats, openluchtklas, verkeersweek, milieubewustzijn ontwikkelen ...
 • externen
  Ons opvoedingsproject realiseren we samen met de ouders, het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), de dorpsgemeenschap, plaatselijke verenigingen en andere organisaties.

 

 

Samen maken we school.

 

Kortfilmpje

Project Broeders van Liefde